امروز با یکی از دوستان نشسته بودیم ، قرار گذاشتیم دفتر مشترکی رو که داریم به پیشنهاد من به قیمت روز ، دوست من آنرا از من بخرد ، تا سال آینده کلیه اختیارات آنجا را داشته باشد .

در سه سال گذشته از سود حاصله دفتر ماهیانه 4 میلیون نصیبمان گردید ، میخوام سود بعد از این را به دوست عزیزم برسد .

اگر قبول نکند چند سال بعد این نوشته گواه خواهد بود که من خیر او را خواستم .

 

 

تاریخ : 7 بهمن ماه 1393  ساعت :   7:55 دقیقه

 

پیوند ها

یا حسین

سال اقتصاد و فرهنگ

مقام معظم رهبری

دکتر روحانی

شرکت دکاموند